วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

"เด็กไทยทำได้"

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ห้องสมุดสระโบราณเพื่อมวลชนชาวสุรินทร์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียด

SBM สู่การสร้างคุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ดาวน์โหลดรายละเอียด

จากกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่โครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ห้องน้ำสะอาด สิ่งแวดล้อมดี เกษตรอินทรีย์ช่วยได้

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียนปกติของนักเรียน กลุ่มสาระศิลปะ ร.ร.เมืองสุรินทร์ สพท.สร.1

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

อนามัยมือดี ชีวีปลอดภัย จากไข้หวัดนก

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC Netwprl Centre)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

ค่ายคณิต คิดสนุก

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลดรายละเอียด

วิธีการแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การอ่านเพื่อชีวิต

ดาวน์โหลดรายละเอียด

การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ

ดาวน์โหลดรายละเอียด